Terms and conditions

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vztah mezi společností BONESSI s.r.o. se sídlem v Praze, U Nesypky 1261/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov,  IČO: 194 03 135, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 386026 (dále jen „prodávající“), jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu provozovaném prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese spa-ceylon.cz (dále jen „internetový obchod“), a spotřebitelem (dále jen „zákazník“), který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu, jako kupující.
  2. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně se použijí i na koupě zboží na některé z kamenných prodejen.
  3. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a reklamačního řádu. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a zároveň potvrzuje, že se s nimi seznámil.

 2.  Uzavření kupní smlouvy
  1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu, přičemž zákazník může provádět objednávky zboží s i bez registrace.
  2. Zákazník je povinen při registraci do internetového obchodu uvádět přesné osobní údaje a v případě jejich změny je povinen je aktualizovat ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  3. Prodávající považuje zákazníkem uváděné údaje při objednávce zboží bez i s registrací za správné.
  4. Zákazník si hradí vlastní náklady, které mu vzniknou při koupi prostřednictvím internetového obchodu (náklady na internetové připojení atp.), předmětné náklady se neliší od základní sazby ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
  5. Internetový obchod obsahuje mimo jiné:
   1. Informaci o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží
   2. Informaci o ceně zboží, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (v případě, že je prodávající plátcem) a všech souvisejících poplatků;
   3. Informaci o nákladech spojených s dodáním zboží (přepravné), přičemž tato informace platí jen pro případy doručování zboží na území České republiky;
   4. nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou;
  6.  Zákazník si objednává zboží prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní internetového obchodu, který umožňuje zákazníkovi zvolit:
   1. objednávané zboží - zákazník si objednává zboží, které vloží do elektronického nákupního vozíku internetového obchodu;
   2. způsob úhrady kupní ceny za zboží;
   3. způsob doručení objednávaného zboží;
   4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
    (vše výše uvedené dále jen „objednávka“)
  7. Zákazníkovi je umožněno v souladu s § 1826 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku před podáním objednávky prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
  8. Zákazník odešle objednávku prodávajícímu za použití tlačítka označeného snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“.
  9. Objednávka je platná po do dobu sedmi (7) dní.
  10. Prodávající neprodleně potvrdí zákazníkovi po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu její obdržení, a to emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce nebo při registraci. Přílohou potvrzení objednávky jsou tyto obchodní podmínky.
  11. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu zákazníka uvedenou zákazníkem při objednávce nebo při registraci.
  12. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.
   1. Cena zboží a platební podmínky
    1. Prodávající přijímá následující způsoby platby:
     1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Vinohradská 21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady;
     2. bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Vinohradská 21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady;
     3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2616440003/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s;
     4. bezhotovostně platební kartou při koupi online;
     5. bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě dodání zboží přepravcem určeného zákazníkem;
     6. v hotovosti na dobírku v místě dodání zboží přepravcem určeného zákazníkem.
      Více na www.spa-ceylon.cz/en/shipping-and-payment.
    2. Zákazník hradí prodejci s kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
    3. Kupní cena se nehradí zálohově, tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
    4. Kupní cena je splatná
     1. při převzetí zboží v případě její platby v hotovosti nebo při platbě na dobírku;
     2. do pěti (5) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet prodávajícího.
    5. Kupující se zavazuje v případě bezhotovostní platby kupní ceny převodem na bankovní účet prodávajícího uvést variabilní symbol uvedený prodávajícím na potvrzení o přijetí objednávky. Kupní cena je při takovémto způsobu platby uhrazená okamžikem její připsání na bankovní účet prodávajícího.
    6. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
    7. Kupní cena za zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
    8. Poskytne-li prodávající na své zboží slevy z kupní ceny zboží, nelze případné slevy vzájemně kombinovat.
    9. V případě, že je prodávající plátcem DPH, je kupní cena je uvedena s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky.
    10. Pro různé slevy, dárkové nebo jiné poukázky platí, které prodávající svým zákazníkům případně poskytuje platí, že jejich uplatnění se řídí pravidly, o kterých prodejce zákazníka v každém jednotlivém případě informuje.
    11. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem uhrazení celé kupní ceny.
    12. V případě, že se prodávající rozhodne na některé zboží poskytnout slevu, bude informace o slevě z ceny zboží obsahovat informaci o nejnižší ceně zboží, za kterou jej prodávající nabízel a prodával:
     1. v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
     2. od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
     3. v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

   2.  Odstoupení od smlouvy
    1. Kupující nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu uzavřené distančním způsobem, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).
    2. Kupující může vyjma případu uvedeného v předchozím odstavci odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo
     1. poslední kus zboží, objedná-li zákazník v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
     2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
     3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
    3. V případě, že se zákazník rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musí ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci doručit prodávajícímu své odstoupení na emailovou adresu shop@spa-ceylon.cz případně na adresu BONESSI s.r.o., Vinohradská 21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto obchodních podmínek (stáhněte si ho zde).
    4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud zákazník odešle zboží před jejím uplynutím.
    5. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazníkovi souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
    6. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
    7. V případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
    8. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než obdrží zboží, nebo než mu zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
    9. Zákazník odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
    10. Pro případy, kdy zákazník obdrží společně se zbožím dárek, platí, že je darovací smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
    11. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i v případech kdy zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží, tj. zejména v případě, že:
     1. cena zboží je zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od ceny obvyklé);
     2. cena na dopravu zboží je zjevně nesprávná.
    1. Reklamace
     1. Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě zboží jedná o přírodní kosmetiku, upozorňuje prodávající tímto zákazníka, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Zákazník přijetím obchodních podmínek potvrzuje, že se před samotnou koupi seznámil se složením kupovaného zboží a posoudil, zda může některá jeho složka u něj vyvolat alergickou reakci, případně zda má nebo nemá na některou jeho složku zvýšenou citlivost.
     2. Podmínky a postupy v případě reklamace se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.
    1. Přeprava a dodání
     1. Zákazník je povinen převzít zboží v místě dodání určeném v objednávce.
     2. Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Zákazník není povinen v případě, že při kontrole zjistí porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky zásilku od přepravce převzít.
     3. Zákazník bude informován o předpokládaném čase doručení zboží dopravcem.
     4. Zákazník odesláním své objednávky uděluje prodejci svůj souhlas s tím, aby mu byl daňový doklad související s objednávkou zaslán v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při objednávce nebo při registraci. Pro případy, kdy zákazník požaduje doručení daňového dokladu v listinné podobě platí, že zákazník musí tuto skutečnost uvést při své objednávce, v takovémto případě mu bude daňový doklad doručen současně se zbožím. 
     5. Více na www.spa-ceylon.cz/en/shipping-and-payment.
    1. Obecné informace
     1. Stížnosti zákazníku vyřizuje prodávající prostřednictvím emailu na emailové adrese: shop@spa-ceylon.cz, přičemž své vyjádření ke stížnosti zákazníka zasílá na emailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl při objednávce nebo při své registraci. Prodávající nemá žádná další pravidla pro vyřizování stížností.
     2. Mimosoudní řešení sporů zákazníka, který je spotřebitelem - příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Další možnost k mimosoudnímu řešení sporů zákazníka, který je spotřebitelem je on-line platforma na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
     3. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny českém a anglickém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo v anglickém jazyce. Místem plnění je Praha.
     4. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
     5. Obsahuje-li zboží líh, prohlašuje prodávající, že není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

    2. Ochrana osobních údajů
     1. Prodávající plní své povinnosti ve věci ochrany a zpracování osobních údajů svých zákazníků, ve věci zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies, prostřednictvím zvláštního dokumentu, který zasílá svým zákazníkům současně s těmito obchodními podmínkami.

    3.  Platnost a účinnost
     1. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2023